REGULAMIN Centrum Mody XXL

z 01 III 2017 r.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w moda-wroclau.pl;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego moda-wroclaw.pl;
 4. Serwis internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem www.moda-wroclaw.pl , za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w moda-wroclaw.pl;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem BOR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.moda-wroclaw.pl ;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego dostępnego pod adresemwww.moda-wroclaw.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem www.moda-wroclaw.pl, prowadzony jest przez Magdalena Olejnik – Ceglarek, Przedsiębiorstwo BOR (NIP:7481432721, REGON: 021272357, fizyczny adres: ul. Tęczowa 83T/4, 53-601 Wrocław).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach serwisu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach serwisu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu internetowego.

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 8,0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub
 2. b) Firefox w wersji 24.0lub nowszej z włączoną obsługą Java,
 3. c) minimalna rozdzielczość ekranu 600x 800 pikseli.

2.6. W celu korzystania zwww.moda-wroclaw.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo BOR zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowychwww.moda-woclaw.pl , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Przedsiębiorstwo BOR może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo BOR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa BOR.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa BOR.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa BOR.
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetowąwww.moda-wroclaw.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem BOR.

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Dziękujemy za zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własnym lub poprzez odbiór osobisty. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego 13 1050 1575 1000 0090 7439 6459 ING Bank Śląski S.A.
 2. b) płatnością w systemie płatności elektronicznej.
 3. c) Płatność przy odbiorze (za pobraniem)
 4. d) Odbierając towar osobiście:

– Centrum Mody XXL , ul. Tęczowa 83T/4, 53-601 Wrocław . Płatność gotówkowa

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22[1]Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Centrum Mody XXL , ul. Tęczowa 83T/4, 53-601 Wrocław .

7.1.1 Przedsiębiorstwo BOR może promocyjnie przedłużyć prawo zwrotu informując o tym swoich klientów na łamach strony internetowej www.moda-wroclaw.pl. Wszystkie produkty zakupione w czasie trwania promocji obowiązuje prawo zwrotu długości czasu zwrotu podczas dokonania zakupu.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku sprzedaży towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Centrum Mody XXL , ul. Tęczowa 83T/4, 53-601 Wrocław

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i transportu ponosi Klient.

7.7. Bielizna,legginsy oraz rajstopy nie podlegają zwrotowi

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Przedsiębiorstwo BOR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres modaxxlwroclaw@gmail.com Przedsiębiorstwo BOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Przedsiębiorstwo BOR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo BOR o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Centrum Mody XXL, ul. Tęczowa 83T/4, 53-601 Wrocław, mailowo pod adres modaxxlwroclaw@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.

9.5.Przedsiębiorstwo BOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem BOR a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem BOR a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa BOR

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.